Algemene Voorwaarden

Club Collab is een product/werkingsnaam van de samenwerking tussen Spot & by nouchka. 

Deze website is eigendom van LOWTA bv, handel drijvende onder commerciële benaming ‘SPOT’, ‘Spot Workshops’, ‘Spot Workshop Platform’ en ‘SPOT-platform’, en ‘Club Collab’ (i.s.m. by nouchka) met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stuivenbergbaan 83, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer 0726.603.244, RPR Mechelen, IBAN BE53 7350 5426 8353, vertegenwoordigd door haar bestuurder Sientje Palmans, sientje@spotworkshops.be, tel. 0495 219966 www.spotworkshops.be, (hierna “Spot”).

Het inschrijven voor een workshop bij Club Collab leidt tot de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Club Collab behoudt zich het recht om deze deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. 

Inschrijving Workshops

Club Collab is een samenwerking dewelke workshops organiseert met een professionele insteek of een focus op persoonlijke ontwikkeling. De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website www.clubcollab.be. De lesgever wordt meegegeven op de website.

Het minimum en maximum deelnemers wordt aangeduid door bij de workshop. 

Wanneer men zich inschrijft voor een workshop, kan deze een betaling voldoen op de site waar de betalingen verwerkt worden (www.spot-workshops.be). Wanneer de betaling in orde is ontvang met een bevestigings e-mail. De Factuur wordt later gestuurd.

De inschrijving is definitief en deze overeenkomst komt tot stand wanneer de inschrijving betaald is.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

De klant is akkoord met de geldigheid van deze overeenkomst op basis van elektronische bestanden, communicatie en transacties, als een vermoeden van bewijs.

Annulatie

Eens de inschrijving voldaan is kunnen we deze niet meer annuleren, gezien de voorzieningen worden getreft. De klant is wel in de mogelijkheid om zijn plaats door te geven aan iemand anders (dit op eigen kracht). En dient deze wijziging te melden aan sientje@spotworkshops.be

Club Collab behoudt zich het recht om een workshop af te gelasten. In dit geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Prijzen
De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. 

Club Collab heeft het recht deze prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Schade en aansprakelijkheid
Club Collab kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor  geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (direct, indirect, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workhop, behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen.

In geval van schadeaanspraken naar Club Collab dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord beperkt tot maximaal 120 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan de omgeving, het materiaal,… kan Club Collab de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8Overmacht
Club Collab heeft het recht om bij een externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.